Dyrektorium Generalne 

 1. Charakter

 

Stowarzyszonymi ?Crucis Splendor? (CS) są ci wszyscy, którzy pragną poznać i żyć w sposób szczególny duchowością i charyzmatem Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego. Im to proponowana jest formacja ludzka, kulturowa i duchowa, by mogli przeżywać własne życie wpatrzeni w blask Krzyża, z którego wypływa ogień odwiecznej miłości.

 1. Cel

 

Celem samego Instytutu jest szerzenie chwały Bożej i uświęcenie członków w miłości, poprzez naśladowanie życia i przykładów Jezusa. W sposób szczególny Instytut pragnie formować czcicieli i animatorów modlitwy i ofiary (por. art. 2 AJC). Stowarzyszeni mogą uczynić własnym ten cel, żyjąc przykładnym i nienagannym życiem chrześcijańskim, apostołując modlitwą i ofiarą, według własnego stanu życia rodzinnego i społecznego. Starają się prowadzić święte życie, kochając Jezusa Ukrzyżowanego i od Niego czerpiąc siłę i łaskę do umiłowania modlitwy i ofiary jak również pomagając w tym innym, celem wznoszenia ich w darze Bogu. Poprzez modlitwę i umartwienie będą mogli skutecznie wspierać w posłudze duszpasterskiej Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i wszystkich, którym powierzone jest prowadzenie dusz (por. art. 2 Stow. AJC).

 

 1. Duchowość

 

Duchowość Stowarzyszenia opiera się na szczególnym umiłowaniu Jezusa Ukrzyżowanego, Matki Najświętszej i Św. O. Pio z Pietrelciny:

 • duchowość Jezusa Ukrzyżowanego polega na osobistym umiłowaniu i szerzeniu miłości do Jezusa Ukrzyżowanego, by w Nim znajdować siłę do wznoszenia własnego cierpienia ku Bogu w modlitwie uwielbienia i za zbawienie świata. Duchowość ta polega także na odkryciu w modlitwie i ofierze najskuteczniejszej ?broni? w apostolacie i w walce o zbawienie dusz (por. art. 3 AJC)

 

 • duchowość maryjna polega na kontemplowaniu Matki Najświętszej w tajemnicy Zwiastowania, by otwierać się w nieustannym ?Ecce ancilla Domini?, wypowiadając wspaniałomyślne ?Fiat?, w pełnym ?Magnificat? (por. art.3 AJC)

 

 • duchowość Św. O. Pio z Pietrelciny, jako przykładu i wzoru życia przenikniętego Słowem Bożym, modlitwą i ofiarą (por. art. 3 AJC).

 

 1. Charakterystyka

 

Cechą wyróżniającą Stowarzyszonych jest całkowita dyspozycyjność wobec Boga, w słuchaniu Jego Słowa i w synowskim przyjęciu Jego woli oraz wobec bliźniego potrzebującego i cierpiącego (por. art. 2 AJC).

Poprzez dyspozycyjność członkowie uczą się życia w pełni ?miłosiernego, maryjnego i misyjnego?:

A.   życie miłosierne

członkowie pociągnięci miłością Ukrzyżowanego czują się przynagleni do niesienia Miłosierdzia Bożego cierpiącym, wspierając ich fizycznie, moralnie i duchowo.

W tym celuInstytut proponuje członkom Stowarzyszenia, by:

 

 • poznali Boga i doświadczyli Jego miłości, która objawiła się przede wszystkim na Krzyżu i tym samym, by odkryli własną tożsamość;
 • uzyskali głębokie przekonanie i pewność w wierze;
 • znaleźli odpowiedzi na egzystencjalne pytania człowieka;
 • tworzyli cywilizację miłości i pokoju oraz kulturę życia;
 • dawali świadectwo o pięknie i radości życia zgodnego z wiarą w Chrystusa razem z braćmi i w Kościele;
 • obchodzili Święto Miłosierdzia Bożego, poprzedzając je Nowenną;
 • pełnili uczynki miłosierdzia i nieśli ulgę w cierpieniu fizycznym, moralnym i duchowym

B.  życie maryjne

wpatrzeni w gotowość Dziewicy Maryi członkowie Stowarzyszenia zachęcani są do:

 • naśladowania Matki Najświętszej w słuchaniu, przyjmowaniu i życiu Słowem Bożym;
 • dyspozycyjności i posłuszeństwa woli Bożej celem powiększania Jego chwały i Jego królestwa;
 • modlitwy różańcowej;
 • czci Najświętszej Dziewicy poprzez różne formy nabożeństw zatwierdzonych przez Kościół

C.   życie misyjne

świadomi tego, że powołanie chrześcijańskie jest ze swej natury wezwaniem do apostolatu (por. Apostolicam Actuositatem, 2) i do misji, członkowie Stowarzyszenia powinni:

 

 • wzrastać w odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii w każdym środowisku swojego życia;
 • poznać, żyć i głosić Mądrość Krzyża (por. 1 Kor 1, 18.24);
 • angażować się w rozwój misji Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego;
 • modlić się indywidualnie i wspólnotowo, szczególnie poprzez codzienną Lectio Divina;
 • uczestniczyć w spotkaniach grupy;
 • organizować różne formy ewangelizacji, zarówno w życiu osobistym, jak i wspólnotowym na wszystkich polach życia (kultura, wolontariat, praca, sport, zdrowa rozrywka);
 • uczestniczyć czynnie w życiu parafialnym;
 • współpracować z organizacjami i ruchami, krajowymi i międzynarodowymi, które działają w zgodzie z doktryną Kościoła;
 • uczestniczyć w comiesięcznym dniu wspólnoty, zwanym ?komunią?, dla wszystkich członków grupy; na dzień ten składają się: modlitwa, formacja, wymiana i, jeśli to możliwe, wspólny posiłek;
 • uczestniczyć przynajmniej raz w roku w rekolekcjach organizowanych dla poszczególnych sekcji;
 • uczestniczyć w zjazdach organizowanych przez sekcje na szczeblu diecezjalnym i krajowym.

 

 1. Struktura

 

Do Stowarzyszonych należą członkowie właściwi, którzy dzielą się według kategorii wiekowej oraz sympatycy:

 • Członkami właściwymi są:

?Rycerze Ukrzyżowanego? ? dzieci do 11-12 roku życia
?Zwiastuni Ukrzyżowanego? ? młodzi do 15 roku życia
?M.? – Młodzież Miłosierna, Maryjna i Misyjna ? młodzież do 30 roku życia
?Posłańcy Ukrzyżowanego? ? dorośli, małżeństwa, samotni

 • Sympatycy to ci, którzy ? choć nie wiążą się z Instytutem żadnymi zobowiązaniami, decydują się jednak żyć według ducha rodziny zakonnej.

 

 1. Zarząd

 

Jak podaje art. 11 niniejszego Statutu, członkowie Stowarzyszenia nie mają własnego zarządu lecz zależni są od Przełożonych Instytutu.

Należy zatem do Przełożonego Generalnego i jego Rady mianować Odpowiedzialnego Generalnego dla Stowarzyszonych  (por. art. 120 AJC). Zadaniem Odpowiedzialnego Generalnego jest współpraca z Przełożonym Generalnym w dopuszczaniu członków Stowarzyszenia do ślubów i przyrzeczeń oraz w kierowaniu nimi w możliwie najlepszy sposób (por. art. 6 Stow. AJC).

Odpowiedzialny Generalny (lub jego delegat) po konsultacji z Przełożonym Generalnym i jego Radą wyznacza odpowiedzialnych za poszczególne grupy.

 1. Zespół formacyjny

 

Odpowiedzialny Generalny w porozumieniu z Przełożonym Generalnym i jego Radą wybiorą spośród członków różnych kategorii osoby gotowe do współpracy w formacji i prowadzeniu członków. Wspólnie ustalą program formacji duchowej odpowiedniej dla ich wzrostu w wierze. Okres pracy danego zespołu będzie trwał tyle samo, co kadencja przełożonych Instytutu.

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do serdecznej czci i posłuszeństwa wobec autorytetu Ojca Świętego, biskupów miejsc, w których żyją oraz wobec ich nauczania.

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu nie zakłada żadnych opłat. Poszczególni członkowie mogą jednak przeprowadzić zbiórkę pieniężną na bieżące potrzeby, a wysokość składki ma być uzgodniona ze wszystkimi członkami grupy.

 

 1. Rozporządzanie ewentualnymi zbiórkami czy innymi sumami pieniężnymi, będącymi własnością grupy, należy do odpowiedzialnego lokalnego, jeżeli są to sumy mniejsze, jeżeli natomiast są to nabytki, które przekraczają limit ustalony przez Odpowiedzialnego Generalnego, należy skonsultować się z grupą i z Odpowiedzialnym Generalnym.
 1. W przypadku darowizn lub nabywania dóbr ruchomych lub nieruchomych będą one zapisane na Instytut Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego, który to Instytut przeznaczy je zgodnie z intencją ofiarodawcy (por. art. 128 AJC, kan. 616, 1) i na bieżące potrzeby.

 

 1. Członkowie Konsekrowani

 

Członkowie konsekrowani, jak zaznaczono w art. 3 niniejszego Statutu, wiążą się ślubami prywatnymi czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, pozostając jednocześnie we własnym środowisku i w codziennych warunkach życia.

Im to, którzy żyją prawdziwym życiem konsekrowanym, zaleca się (na ile to możliwe) wypełnianie tych samych praktyk pobożnościowych, które wymagane są od ścisłych członków konsekrowanych (por. art. 4 Stow. AJC). Zaleca się im ponadto, by włączyli się w tę sekcję Stowarzyszonych, która najbardziej odpowiada ich wiekowi.